ژانویه 2009

خاوران/کانون ره اورد /اطلاعیه
به روز رسانی: یکشنبه 29 دی 1387 [2009.01.18]

با تخريب خاوران جنايات هولناک دهه ۶۰ پاک نمی شود!

 
بهمن نیرومند/کانون ره اورد /آخن/سخنرانی

سخنرانی بهمن نیرومند درباره اوضاع امروز ایران
جواد طالعی ـ دفتر اروپائی شهروند

بهمن نیرومند:احمدی نژاد قدرت خود را مدیون سیاست غلط غرب است