سپتامبر 2007

ديدار دوستانه در آخن با دست اندرکاران «راديو زمانه»

برنامه گفتگوی خودمانی با مهدی جامی و دست اندرکاران «راديو زمانه» که قرار بود يکشنبه هشتم يولی در شهر آخن برگزار شود؛ روز يکشنبه بيست و سوم سپتامبر برگزار خواهد شد.