اگوست 2007

ورنر کولهاور در باره اعدام های اخير در ايران گزارشی ارائه خواهد داد و محمدرضا نيکفر سخنانی را در مورد چرايی لغو حکم اعدام ايراد خواهد نمود.
اين برنامه با موسيقی ايرانی، نمايش اسلايد و نمايش فيلم همراه خواهد بود.