نوامبر 2006

عصر روز شنبه ۱۱ نوامبر برنامه کانون ره آورد درباره روانشناسی و روانپزشکی با حضور آقايان دکتر پرويز مامدی، روانپزشک و رضا کاظم زاده، روانشناس و روان درمانگر خانواده در سالن باروک فابريک، با شرکت علاقمندان به اين مباحث برگزار گرديد.