ژوئیه 2006

مسئوليت مستقيم قتل سياسی اکبر محمدی بر عهده حکومت ايران است

به پشتيبانی از فراخوان آقای اکبر گنجی در اعتصاب غذای شهر کلن شرکت می کنيم